Phim Mới 2021

     

Lục mạch thần kiếm là tên gọi một các loại tuyệt kỹ võ thuật xuất hiện trong truyện kiếm hiệp của Kim Dung. Theo đó, đây là 1 trong 2 tốt kỹ của nước Đại Lý: nhất Dương Chỉ và Lục Mạch thần kiếm.Nhất Dương Chỉ là cỗ chỉ pháp được truyền dạy trong hoàng gia Đại Lý, còn Lục Mạch thần tìm thì chỉ có những đệ tử của Thiên Long Tự mới được truyền dạy (nhiều vị vua với hoàng tộc Đại Lý lúc về già tu hành tại miếu này)....
Bạn đang xem: Phim mới 2021

*

Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung HOÀI THÖÙ NHAÁT GIAÕ NGÖÔØI, GIAÕ CAÛNH RA ÑI Nhaéc laïi Ñoaøn Döï theo Vöông Ngoïc Yeán, A Chaâu, A Bích töø Maïc Ñaø Sôn trangtrôû laïi Thính höông tónh xaù ôû Yeán töû oå trong khu vực vöïc Coâ Toâ Moä Dung thì ñaõ thaáyhai phaûi Thanh Thaønh vaø Taàn gia traïi ñaõ ñeán ñoù töø tröôùc, search Moä Dung coâng töû ñeåbaùo thuø, roài giöõa hai phaùi naøy laïi phaùt sinh xung ñoät. Trong luùc nhị phaùi ñang ñaùnh nhau kòch lieät thì ñoät nhieân Bao Tam tieân sinh,moät nhaân vaät baûn laõnh tuyeät luaân, vào phe Coâ Toâ Moä Dung töï nhieân xuaát hieän vaøchæ vào khoaûnh khaéc ñaõ laøm mang đến traïi chuû Taàn gia traïi laø Dieâu Baù Ñöông cuøngchöôûng moân phaûi Thanh Thaønh laø Tö Maõ Laâm phaûi taùng ñôûm tởm hoàn. Tö Maõ Laâm thaáy Bao Tam tieân sinh maûi meâ noùi chuyeän cuøng Vöông Ngoïc Yeánkhoâng theøm ñeám xæa ñeán mình, sinh loøng gheùt cay gheùt ñaéng, queân luoân caû caùi ôncöùu maïng vöøa xong, lieàn vaãy tay ra hieäu cho moïi ngöôøi phaùi Thanh Thaønh ñi veà.Bao Tam tieân sinh noùi: -Khoan ñaõ! ta coøn coù ñieàu muoán noùi mang đến mi hay. Tö Maõ Laâm ngoaùi coå laïi, hoûi buoâng thoõng: -Sao? Bao Tam tieân sinh noùi: -Nghe mày noùi ñeán Coâ Toâ ñeå baùo thuø mang đến phuï thaân mi. Mày laàm roài, phuï thaân mày laøTö Maõ Veä khoâng phaûi Moä Dung coâng töû haï saùt nheù! Tö Maõ Laâm hoûi laïi: -Coù ñuùng theá khoâng? Bao Tam tieân sinh töùc mình, noùi: -Ta ñaõ baûo khoâng phaûi Moä Dung coâng töû gieát haén, thì haún khoâng phaûi laø chaøngñaõ gieát. Ñòa tyû chủ yếu chaøng gieát haén thaät, nhöng ta ñaõ noùi ra khoâng phaûi thì mikhoâng theå baûo laø ñuùng chaøng ñöôïc nghe chöa! chaúng leõ ngươi khoâng ñeám xæa ñeán taö? Tö Maõ Laâm nghó thaàm: "thaèng phụ thân naøy aên noùi ngang chöôùng thaät". Y noùi tieáp: -Thuø gieát thân phụ laø moái thuø chaúng ñoäi trôøi chung. Tö Maõ Laâm naøy mặc dù voõ coâng keùmcoûi nhöng duø tan xöông naùt thòt cuõng phaûi röûa caùi haän saâu cay ñoù. Tieân phuï toâi bò aigia haïi, xin tieân sinh chæ baûo cho. Bao Tam tieân sinh cöôøi khanh khaùch, noùi: 1Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Phuï thaân ngươi coù phaûi laø con ta ñaâu maø ta caàn ñeå yù xem ai ñaõ gieát haén. Ta baûokhoâng phaûi Moä Dung coâng töû ra tay gieát haén, ngươi coøn ra veû khoâng tin theá thì chínhta ñaây gieát phuï thaân mày ñoù. Muoán baùo thuø thì xoâng vaøo ñaây! Tö Maõ Laâm maët giaän xaùm xanh, noùi: -Caùi thuø gieát cha haù phaûi troø ñuøa? Bao Tam tieân sinh, ta töï bieát söùc mình khoângñòch noåi ngöôi. Vaäy ngöôi muoán gieát ta thì gieát, chöù laøm nhuïc ta theá naøy khoângñöôïc. Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Ta khoâng muoán gieát mi, chæ laøm nhuïc mày thoâi. Vaäy mày laøm gì ñöôïc ta? Tö Maõ Laâm töùc khí xoâng leân taän coå, nhöõng muoán nhaûy xoå laïi lieàu maïng nhönglaïi khoâng daùm, ñöùng ñöïc ngöôøi ra, chaúng tieán maø cuõng chaúng thoaùi, nôm nôùp lo sôï.Bao Tam tieân sinh laïi noùi: -Voõ coâng heøn keùm nhö Tö Maõ Veä caàn gì phaûi ñeán Moä Dung coâng töû phaûi nhoïcloøng. Moä Dung coâng töû voõ coâng gaáp möôøi ta. Mày coi ñoù maø coi, Tö Maõ Veä laïi daùmñoäng thuû ö? Tö Maõ Laâm chöa kòp traû lôøi thì Chöû Baûo Coân ruùt phaêng khí giôùi ra, noùi: -Bao Tam tieân sinh! Tö Maõ Veä laõo tieân sinh laø aân sö truyeàn thuï voõ ngheä mang đến ta.Ta caám ngöôi khoâng ñöôïc nhuïc maï thanh danh ngöôøi ñaõ khuaát. Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Mi laø moät ñöùa gian traù traø troän vaøo phaùi Thanh Thaønh löøa thaày hoïc troäm voõngheä thì coøn baøn chi ñeán vieäc naøy? Chöû Baûo Coân lôùn tieáng noùi: -Tö Maõ sö phuï ñaõi ta nhaân thaâm nghóa troïng. Ni Chöû moã theïn bản thân khoâng theåbaùo ñaùp ôn saâu ñaønh ñem caùi cheát ñeå baûo veä thanh danh cho tieân sö haàu chuoäc caùiloãi löøa thaày. Bao Tam tieân sinh! Ngöôi cù laïi xin loãi Tö Maõ chöôûng moân ñi! Bao Tam tieân sinh cöôøi, noùi: -Bao Tam tieân sinh coù theøm xin loãi ai bao giôø? Duø tieân sinh bieát bản thân nhaàm loãiñaáy nhöng vaãn caõi ñeán cuøng. Hôõi tieân sinh Tö Maõ Veä coù thanh danh gì ñaâu, haéncheát roài thì thanh danh caøng naùt ra nhö caùm. Haïng aáy ñaùng gieát laém, gieát ñi laøphaûi! Gieát ñi laø hay! Chöû Baûo Coân la leân: -Ngöôi laáy binh khí ra! Bao Tam tieân sinh vöøa cöôøi vöøa mæa mai: -Con caùi cuõng nhö ñoà ñeä Tö Maõ Veä ñeàu laø haïng trườn thòt, ngoaøi caùi troø phoùng aùmtieán haïi ngöôøi thì coøn bieát gì nöõa. Chöû Baûo Coân keâu leân: -Coi ñaây! 2Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Gaõ phoùng ra moät theá "thöôïng thieân haï ñòa", tay traùi caàm muõi cöông chuyø, tayphaûi caàm caây buùa nhoû, ñoàng thôøi nhaèm Bao Tam tieân sinh ñaùnh tôùi. Bao Tam tieânsinh khoâng theøm ñöùng daäy, phaát tay aùo beân traùi ra moät luoàng kình phong quaätthaúng vaøo maët Chöû Baûo Coân. Chöû Baûo Coân döôøng nhö bò ngheït thôû, nghieâng mìnhneù traùnh. Bao Tam tieân sinh lieàn ñöa chaân phaûi ra moùc moät caùi, Chöû Baûo Coân ngaõ quayxuoáng ñaát. Tieän ñaø, Bao Tam tieân sinh ñaù luoân vaøo moâng Chöû Baûo Coân baén rangoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Chöû Baûo Coân tung leân khoâng loän ñaàu xuoáng. Ñaàu vöøa chaámñaát gaõ xoay mình ñöùng daäy, laïi chaïy vaøo trong saûnh ñöôøng, giô chuyø leân ñaâm thaúngvaøo buïng Bao Tam tieân sinh. Bao Tam tieân sinh vuït ñöa tay ra chuïp ñöôïc coå tay Chöû Baûo Coân khoâng hieåu haáttheá naøo maø ngöôøi gaõ tung leân cao, ñaùnh saàm moät tieáng, ñuïng maïnh vaøo xaø nhaø,Chöû Baûo Coân trườn ñau eâ aåm caû ngöôøi. Gaõ vöøa rôi xuoáng ñaát laïi trôû bản thân ñöùng daäy,xoâng vaøo Bao Tam tieân sinh laàn thöù ba. Bao Tam tieân sinh chau maøy, noùi: -Mi thaät laø moät ñöùa khoâng bieát gì! ngươi töôûng ta khoâng gieát ngươi ñöôïc chaêng? Chöû Baûo Coân noùi: -Ngöôi gieát quaùch ta ñi đến roài! Bao Tam tieân sinh ñöa hai tay ra naém laáy tay Chöû Baûo Coân ñoät nhieân ñaåy veàphía tröôùc, boãng nghe hai tieáng "raéc, raéc", xöông tay Chöû Baûo Coân bò gaõy naùt, vaibeân taû ñaâm vaøo muõi chuyø, vai beân höõu trườn buùa ñaäp. Vai beân taû maùu chaûy ñaàm ñìa,vai beân höõu trườn gaãy xöông. Gaõ bò thöông raát naëng, chaúng khaùc gì bởi vì theá "taû höõuphuøng nguyeân" maø ra. Tuy nhieân, Chöû Baûo Coân vaãn chöïc tieáp tuïc lieàu maïng nhöng kieät löïc maát roài.Moïi ngöôøi phaùi Thanh Thaønh quan sát nhau nhôùn nhaùc phaân vaân khoâng bieát coù neânvaøo cöùu Chöû Baûo Coân tuyệt khoâng. Hoï raát ñoãi ngaïc nhieân thaáy Chöû Baûo Coân thuïthöông roõ raøng nhö trườn theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân", moät tuyeät kyõ cuûa phaùi ThanhThaønh. Vöông Ngoïc Yeán cù sang noùi vôùi Chöû Baûo Coân: -Chöû gia! tröôùc ta baûo ngöôi laø caùi ñoù voâ duïng, baây giôø ngöôi ñaõ tin lôøi ta chöa? -Chöôûng moân sö huynh! may maø voõ coâng nhì phaùi ta khaéc cheá nhau chöa beânnaøo aên noåi beân naøo. Tieåu ñeä tuy coù hoïc ñöôïc voõ coâng cuûa quyù phaùi maø vaãn chöachoáng noåi moân tuyeät kyõ cuûa phaùi Thanh Thaønh. Coi Bao Tam tieân sinh ñaây vöøabieåu loä moät ñoøn thì ñuû roõ roài nheù. Hôõi oâi! Theá laø sö phuï toâi nhoïc loøng voâ ích! Boïn Tö Maõ Laâm nghe Chöû Baûo Coân noùi, daãu möôøi phaàn chöa roõ caû möôøi, nhöngcuõng ñoaùn ra laø: "Bao Tam tieân sinh vöøa söû duïng theá voõ "taû höõu phuøng nguyeân" ñeåñoái phoù vôùi voõ coâng cuûa phaùi Boàng Lai. Chöû Baûo Coân mặc dù ñaõ hoïc ñöôïc voõ coâng cuûaphaùi thanh Thaønh maø vaãn trườn thöông ôû vai vaø bò gaãy tay, khoâng coù caùch naøo choángñôõ. 3Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung xem theá ñuû bieát raèng tuy gaõ coù traø troän vaøo phaùi bản thân hoïc leùn voõ ngheä, nhöngvaãn chöa ñuû gaây neân thöông tích bỏ ra cho phaùi Thanh Thaønh. Nghó tôùi ñaây, moïingöôøi ñeàu côûi ñöôïc moái haän vôùi Chöû Baûo Coân. A Chaâu laúng laëng ñöùng xem töø naõytôùi giôø, boãng noùi xen vaøo: -Tö Maõ ñaïi gia cuøng Chöû ñaïi gia! thiết yếu maét caùc vò ñaõ troâng thaáy Bao Tam tieânsinh ñaây bieát söû duïng moân tuyeät kyõ phaùi Thanh Thaønh. Theá thì treân coõi ñôøi naøychaéc coøn coù ngöôøi khaùc hieåu ñöôïc moân ñoù, chöù ñaâu phaûi chæ coù moät bản thân coâng töûnhaø toâi. Vaäy xeùt cho cuøng thì ngöôøi haï saùt Tö Maõ laõo tieân sinh vaãn coøn trong voøngbí maät chöa roõ laø ai, caùc vò haõy xoay veà ñieàu tra mang lại kyõ. Tö Maõ Laâm toan noùi nöõa nhöng Bao Tam tieân sinh caû giaän, quaùt: -Ñaây laø nhaø coâ em gaùi A Chaâu ta. Chuû nhaân ñaõ haï leänh ñuoåi khaùch, sao chuùngbay dại dột theá, coøn toan laûi nhaûi noùi maõi. Chöû Baûo Coân noùi: -Hoâm ni ñaõ nhôø ôn chæ giaùo cho maáy lôøi raát boå ích. Sau naøy seõ coù ngaøy taùi hoäi. Nhì tay gaõ bò gaõy xöông khoâng thi leã ñöôïc beøn cuùi ñaàu chaøo roài böôùc ra ngoaøi.Boïn Tö Maõ Laâm bieát raèng coøn naán naù laïi luùc naøo laø trườn nhuïc luùc aáy neân cuõng luïc tuïcgiaõ töø ra veà. Dieâu Baù Ñöông thaáy Bao Tam tieân sinh voõ ngheä cao cöôøng, haønhñoäng quyû quaùi, nhöõng muoán keát baïn vôùi nhỏ ngöôøi naøy. Laõo thaáy Vöông Ngoïc Yeánvoõ hoïc bát ngát cuõng ñem loøng ngöôõng moä, chöa chòu veà ngay. Laõo thaáy boïn ThanhThaønh ra khoûi cöûa roài lieàn ñöùng daäy toan môû mieäng caàu caïnh. Bao Tam tieân sinhgaït ñi, noùi: -Dieâu Baù Ñöông! Ta khoâng cho ngöôi noùi theâm moät caâu naøo nöõa. Mau laên ra ñi! Dieâu Baù Ñöông vöøa ngaïc nhieân vöøa giaän xaùm maët, tay naém chuoâi ñao. Bao Tamtieân sinh noùi: -Thöù voõ coâng heøn maït cuûa ngöôi thoâi ñöøng muùa rìu qua maét thôï nöõa. Ta baûongöôi laên ñi, sao khoâng laên ngay coøn phaûi ñeå ta noùi ñeán laàn thöù hai? Boïn quaàn haøo Taàn gia traïi vöøa neùm ñôn ñao vaøo Tö Maõ Laâm, khí giôùi ñeàu bòBao Tam tieân sinh baét heát boû thaønh ñoáng ôû döôùi chaân. Luùc naøy ai naáy ñeày taykhoâng, laïi thaáy Bao Tam tieân sinh laøm nhuïc traïi chuû Dieâu Baù Ñöông moät caùch thaùiquaù, ñeàu noåi loøng coâng phaãn, nhöng khoâng coù khí giôùi neân thaûy ñeàu choät daï. Bao Tam tieân sinh cöôøi khanh khaùch, chaân phaûi ñaù loaïn leân. Moãi caùi ñaù laø moätthanh ñao cất cánh ra, hôn möôøi thanh ñao bay loaïn xaï nhöng raát thong thaû, roõ raøngkhoâng coù yù haïi ngöôøi. Ai naáy ñeàu ruøng mình, bieát raèng Bao Tam tieân sinh coù yù haátñôn ñao traû laïi mang lại mình, khoâng coù moät thanh ñao naøo bay ra quaù taàm. Moïi ngöôøicaàm laáy chuoâi ñao vaø ñeàu loä veû nôm nôùp lo sôï. Bao Tam tieân sinh noùi: -Dieâu Baù Ñöông! mày khoâng chòu laên mình ra phaûi khoâng? Dieâu Baù Ñöông göôïng cöôøi, ñaùp: 4Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Bao Tam tieân sinh ñoái vôùi Dieâu moã ñaõ coù caùi ôn cöùu maïng. Toâi coøn soáng ñöôïcthaät laø nhôø ôn taùi sinh cuûa caùc haï. Caùc haï ñaõ ra leänh, dó nhieân toâi phaûi tuaân theo.Thoâi toâi xin caùo töø caùc haï. Noùi hoàn thành laõo khom löng thi leã, ñöa tay traùi ra vaãy moät caùi vaø haï leänh cho ñoàngñaûng: -Caùc ngöôi ra ñi! Bao Tam tieân sinh noùi: -Ta ñaõ baûo ngöôi laên ngöôøi ra chöù khoâng baûo ngöôi ñi ñaâu nheù! Dieâu Baù Ñöông ngaïc nhieân hoûi: -Taïi haï chöa hieåu yù tieân sinh muoán noùi gì? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Ta baûo ngöôi laên cuùt ñi laø ngươi phaûi laên ngöôøi cuùt ñi. Mày nghe roõ chöa? Dieâu Baù Ñöông nghó buïng: "thaèng phụ vương naøy thöïc laø quaùi gôû, dôû ñieân dôû khuøng,khoâng theå laáy lôøi phaûi traùi noùi vôùi haén ñöôïc". Laõo nghó vaäy, chaúng noùi naêng gì nöõa,raûo böôùc chaïy ra ngoaøi cöûa saûnh ñöôøng. Bao Tam tieân sinh quaùt: -Khoâng ñöôïc, khoâng ñöôïc! Theá laø mày chaïy, mi böôùc, mày nhaûy, ñaâu coù phaûi milaên. Bao Tam tieân sinh thoaét ñaõ nhaûy ñeán sau löng Dieâu Baù Ñöông, thoø tay traùi tuùmlaáy sau gaùy laõo. Dieâu Baù Ñöông ñöa khuyûu tay phaûi huyùch laïi. Bao Tam tieân sinhnhaác boång Dieâu Baù Ñöông khieán khuyûu tay laõo traät ra ngoaøi. Tieân sinh lôùn tieángmaéng: -Trang vieän cuûa A Chaâu muoäi nöông ta ñaâu phaûi laø nôi ñeå ngươi muoán tôùi thì tôùi,muoán ñi thì ñi deã daøng theá ñöôïc! Phaûi naèm xuoáng roài laên ngöôøi ñi! Bao Tam tieân sinh nhì tay laúng maïnh moät caùi, thaân theå Dieâu Baù Ñöông lớn lôùn laøtheá maø bò laõo laên ñi maáy voøng ra ñeán taän cöûa. May maø cöûa roäng neân ñaàu vaø chaânlaõo khoâng trườn ñuïng chaïm vaøo ñaâu. Boïn Taàn gia traïi thaáy theá goïi nhau chaïy tôùi xuùmvaøo oâm traïi chuû daäy. Dieâu Baù Ñöông giuïc: -Chaïy mau ñi! Chaïy mau ñi! Ñöôïc leänh, moïi ngöôøi uøa chaïy nhö ong vôõ toå. Bao Tam tieân sinh quay veà phíaÑoaøn Döï, quan sát chaøng töø ñaàu ñeán chaân, vaãn khoâng nhaän xeùt ra chaøng laø haïng ngöôøitheá naøo beøn tảo sang hoûi Vöông Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi! Ñuoåi haén cuùt ñi giỏi laø löu haén laïi ñaây? Ngoïc Yeán ñaùp: -Toâi cuøng A Chaâu, A Bích trườn Bình maù maù baét giöõ, laâm vaøo tình caûnh möôøi phaànnguy ngaäp, may nhôø Ñoaøn coâng töû ñaây cöùu trôï. Hôn nöõa chaøng bieát roõ veà tình hìnhThieáu Laâm töï, chuùng ta coù theå hoûi thaêm chaøng veà nhöõng ñieàu maø chuùng ta caàn bieát. Bao Tam tieân sinh laïi hoûi tieáp: 5Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Nhö vaäy töùc laø tieåu muoäi coù yù löu haén laïi chöù gi? Ngoïc Yeán ñaùp: -Ñuùng roài! Bao Tam tieân sinh tuûm tæm cöôøi vaø hoûi laïi: -Theá tieåu muoäi khoâng sôï Moä Dung coâng töû böïc bản thân ö? Ngoïc Yeán troøn xoe nhị maét, hoûi: -Laøm gì maø böïc mình? Bao Tam tieân sinh troû Ñoaøn Döï, noùi: -Thaèng phụ vương naøy ñaàu trôn maët traéng, laïi coù khaåu taøi. Tieåu muoäi coi chöøng, ñöøngñeå y löøa bòp. Ngoïc Yeán vaãn khoâng hieåu, hoûi laïi: -Toâi maéc löøa veà chuyeän gì? Tam ca baûo y daùm bòa ñaët tin töùc ôû Thieáu Laâm töïchaêng? Chaéc y khoâng daùm ñaâu. Bao Tam tieân sinh nghe lôøi Ngoïc Yeán noùi, thaáy naøng haõy coøn ngaây thô, chöahieåu maûy may gì veà ñöôøng tình aùi neân khoâng tieän noùi nhieàu. Tieân sinh laïi quaysang quan sát Ñoaøn Döï, cöôøi khaø khaø roài hoûi: -Tình hình Moä Dung coâng töû ñeán Thieáu Laâm töï ra laøm sao? Phaûi nhanh chóng noùi roõsöï thöïc mang lại ta nghe. Ñoaøn Döï töùc mình, cöôøi laïi, ñaùp: -Coù phaûi oâng laø ngöôøi tra hoûi phaïm nhaân ñoù chaêng? Toâi khoâng noùi deã thöôøngoâng khaûo ñaû toâi chaéc? Bao Tam tieân sinh ngaån ngöôøi ra, khoâng bieát noùi sao, chaúng nhöõng tieân sinhkhoâng caùu giaän maø laïi töôi cöôøi baûo: -Gioûi! Thaèng loûi naøy dạn dĩ thöïc! Döùt lôøi, ñoät nhieân oâng naém laáy caùnh tay traùi Ñoaøn Döï, môùi hôi boùp chaët moätchuùt, chaøng ñaõ caûm thaáy ñau buoát ñeán xöông tuyû, keâu nhoùi leân: -uûa! OÂng laøm gì theá? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Ñaây laø ta thaåm vaán phaïm nhaân, phaûi nghieâm hình khaûo ñaû. Ñoaøn Döï cöù keä đến Bao Tam tieân sinh laøm gì thì laøm. Chaøng coi caùnh tay aáy nhökhoâng coù nöõa vaø nheách meùp cöôøi, ñaùp: -OÂng cöù vieäc khaûo ñaû, toâi chaúng caàn noùi gì vôùi oâng ñaâu. Bao Tam tieân sinh boùp maïnh theâm laøm cho xöông tay Ñoaøn Döï keâu raêng raécnhö saép gaõy rôøi ra. Ñoaøn Döï coá nhòn ñau, khoâng theøm naên næ. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû naøy tính khí cao ngaïo laém. Chaøng laïi laø ngöôøi ñaõ coù coâng cöùumaïng chuùng toâi. Xin tieân sinh ñöøng ñaû thöông chaøng. Bao Tam tieân sinh gaät ñaàu, ñaùp: 6Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Toát laém! Toát laém! Tính khí cao ngaïo, raát hôïp vôùi daï daøy ta.

Xem thêm: Cách Chăm Sóc Trẻ Bị Sốt Phát Ban, Bố Mẹ Cần Làm Gì? Hướng Dẫn Mẹ Cách Phân Biệt Sốt Phát Ban Và SởiXem thêm: Siêu Thị Bếp Thái Sơn Thiết Bị Nhà Bếp Cao Cấp Nhập Khẩu, Siêu Thị Bếp Thái Sơn

Vöøa noùi vöøa töø töø buoâng tay Ñoaøn döï ra. A Chaâu mæm cöôøi, noùi: -Noùi tôùi daï daøy chuùng ta laïi thaáy ñoùi caû roài. Laõo coá ñaâu? Nghe chuû goïi, laõo coá töø trong cöûa beân ngoaøi thoø ñaàu ra thaáy boïn Dieâu Baù Ñöôngvaø Tö Maõ Laâm ñi heát khoâng coøn ai nöõa, haén möøng quaù chaïy xoå ra. A Chaâu caêndaën: -Tröôùc heát mi phaûi ñaùnh raêng hai laàn, röûa maët nhì laàn vaø röûa tay bố laàn roài haõylaøm maáy moùn aên cho tinh khieát, lôõ ra coù chuùt dô baån thì mày seõ cheát vôùi Bao Tamtieân sinh ñoù. Laõo coá mæm cöôøi, ñaùp: -Vaâng ñöôïc, toâi xin cam ñoan laøm ñöôïc saïch seõ. Boïn noâ boäc cuõng voäi vaøng chaïy ra xeáp ñaët laïi baøn gheá, baøy bieän baùt cheùn. AChaâu môøi Bao Tam tieân sinh không tính gheá ñaàu, Ñoaøn Döï ngoại trừ gheá thöù hai, Ngoïc Yeánngoài gheá thöù bố coøn bản thân cuøng A Bích ngoại trừ gheá cuoái boài tieáp. Ngoïc Yeán rà ruoät,hoûi: -Tam ca! Chaøng... Chaøng... Bao Tam tieân sinh ngaét lôøi: -Phong töù ñeä nghe ñöôïc tin noùi laø Moä Dung hieàn ñeä leân Thieáu Laâm töï roài lieàn ñigaáp caû ñeâm ñeå kòp tieáp öùng. Toâi nhaän thaáy vieäc naøy coù phaàn nhieâu kheâ ñaây. Chuùngta phaûi baøn ñònh keá hoaïch cho chu ñaùo môùi ñöôïc. Ngoïc Yeán cuoáng quít hoûi -Cöùu binh nhö cöùu hoaû, nhöõng tay cao thuû trong Thieáu Laâm töï raát ñoâng, bieåuhuynh coâ thaân maïo hieåm, taát nhieân quaû baát ñòch chuùng. Tam ca caàn phaûi ñi töùckhaéc ñeå tieáp öùng, coøn ñieàu bỏ ra maø phaûi baøn. Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Khoâng ñöôïc ñaâu laø khoâng ñöôïc ñaâu! Tieåu muoäi coøn nhoû tuoåi chöa hieåu, vieäc ñôøicoù nhieàu raéc roái laém. Moä Dung hieàn ñeä laàn naøy ñi Thieáu Laâm töï, haønh ñoäng cuûa yso vôùi luùc bình thöôøng khaùc haún. Ta ñi tra cứu Ñaëng ñaïi ca ñeå thöông nghò nhöngkhoâng thaáy ngöôøi ôû Thanh Vaân trang. Ta laïi quý phái Xích Haø trang thì caû hai vôïchoàng Coâng Daõ nhò ca cuõng khoâng coù nhaø. Tieåu muoäi thöû nghó coi nhö theá chaúngphaûi laø coù ñieàm kyø dò ö? Ngoïc Yeán noùi: -Ñaëng ñaïi thuùc, aø queân Ñaëng ñaïi ca vaø nhị vôï choàng Coâng Daõ nhò ca... Bao Tam tieân sinh thaáy Ngoïc Yeán noùi líu löôõi, caâu noï ra caâu kia, cuõng gaät guømæm cöôøi. Song caùi cöôøi vaãn khoâng che giaáu ñöôïc veû lo laéng. Ngoïc Yeán noùi tieáp: -Ba ngöôøi naøy thöôøng nay ñaây mai ñoù thì ñoái vôùi hoï vieäc vaéng nhaø cuõng chaúnglaáy chi laø laï. 7Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Bao Tam tieân sinh laéc ñaàu, ñaùp: -Khoâng phaûi ñaâu laø khoâng phaûi ñaâu! Ngöôøi toång quaûn ôû Thanh Vaân trang vaøXích Haø trang noùi laø ñaïi ca vaø vôï choàng nhò ca luùc rôøi trang ñi coøn coù veû hoaûng hoátvoäi vaøng, khoâng kòp daën lôøi naøo. Ñaáy chaúng phaûi laø söï quaùi laø sao? Ñoaøn Döï nghe noùi naøo laø Ñaëng ñaïi ca vaø Coâng Daõ nhò ca roài laïi Thanh Vaântrang cuøng Xích Haø trang, töïa hoà nhö coù nhieàu trang traïi lieân minh vôùi nhau, thanhtheá lôùn laém vaø ñeàu laø vaây caùnh cuûa Moä Dung coâng töû caû. Luùc ñoù thì hai teân ngöôøinhaø ñaõ böng maâm moùn aên leân. A Chaâu töôi cöôøi, noùi: -Tam ca, hoâm ni tieåu muoäi baän khoâng xuoáng beáp ñeå töï laøm caùc moùn aên theátTam ca, laàn sau Tam ca giaù laâm, tieåu muoäi seõ ñeàn buø laïi... A Chaâu vöøa noùi ñeán ñoù, bay nhieân khoâng trung coù tieáng leng reng trong vaét,chính laø tieáng nhaïc baèng baïc. Bao Tam tieân sinh, A Chaâu, A Bích ñoàng thanh reoleân: -Nhò ca coù tin tôùi. Ba ngöôøi ñöùng daäy chaïy ra hieân, ngöûa maët leân nhìn. Moät bé chim boà caâu traéngñöông löôïn voøng treân khoâng roài bay saø xuoáng ñaäu vaøo tay A Chaâu. A Bích thoø tayra côûi caùi oáng truùc nhoû xíu buoäc ôû chaân chim, moùc ra moät maûnh giaáy. Bao Tam tieânsinh caàm laáy coi roài noùi: -Theá naøy thì chuùng ta phaûi ñi tức thì laäp töùc. Ñoaïn quay vaøo hoûi Ngoïc Yeán: -Tieåu muoäi coù ñi tốt khoâng? Ngoïc Yeán hoûi laïi: -Ñi ñaâu? Coù vieäc gì? Bao Tam tieân sinh caàm laáy laù thö giô ra, noùi: -Nhò ca coù thö veà noùi laø Moä Dung hieàn ñeä ñaõ cuøng vôùi baåy moân phaùi ôû caùc chaâuKyù, Taán, Loã, Döï ñính öôùc moät cuoäc ñaïi hoäi vaøo ngaøy hai möôi boán thaùng tía taïithaønh Teá phái nam ñeå tyû voõ vaø ñaáu kieám. Hoâm nay laø ngaøy möôøi nhị thaùng ba roài, chæcoøn möôøi nhì ngaøy nöõa seõ tôùi kyø haïn. Tieåu muoäi coù ñi Teá phái nam khoâng? Vöông Ngoïc Yeán maët maøy hôùn hôû, voäi ñaùp: -Toâi ñi chöù! vào thö coøn noùi gì nöõa khoâng? Bao Tam tieân sinh noùi tieáp: -aáy, trong thö coøn baûo A Chaâu phaûi kieám caùch tìm mang lại ñöôïc Ñaëng ñaïi ca, Phongtöù ñeä vaø ta, caàn chuùng ta phaûi nhaát teà ñeán ñoù. Coi chöøng löïc löôïng cuûa ñoái phöônghuøng haäu laém. Cuoäc ñaáu naøy ñaâu phaûi deã daøng... Bao Tam tieân sinh ngoaøi mieäng mặc dù noùi theá nhöng neùt maët ñaày veû höùng thuù, hieånnhieân laø tieân sinh ñaõ laáy vieäc ñöôïc tham döï cuoäc ñaïi chieán laøm vui thích. Ngoïc 8Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim DungYeán chaïy gaàn tôùi Bao Tam tieân sinh ñònh nhoøm xem vào laù thö noùi nhöõng gì. BaoTam tieân sinh vöøa tuûm tæm mæm cöôøi vöøa ñöa thö đến naøng. Ngoïc Yeán thaáy trong thö coù baåy, taùm doøng chöõ vieát raát ñeïp vaø coù gaân. Tuy chöõnaøo naøng cuõng bieát tuy nhiên khoâng hieåu nghóa ra làm sao caû, chaúng khaùc gì ñoïc moät cuoánThieân thö vaäy. Naøng thoâng kim baùc coå, nhöõng saùch naøng ñaõ ñoïc qua khoâng phaûi laøít, nhöng loái vaán töï vieát theá naøy thì ñaây laø laàn ñaàu tieân naøng môùi thaáy laø moät. NgoïcYeán chau maøy, hoûi: -Theá naøy laø laøm sao? A Chaâu mæm cöôøi, ñaùp: -Vöông coâ nöông, ñaây laø vày nhò taåu chuùng ta nghó ra caùi loái chôi chöõ coå quaùi naøytheo trong thi vaän vaø phieân aâm cheá bieán ra. Chöõ bình thanh ñoïc cheäch ra nhaäpthanh, chöõ nhaäp thanh ñoïc treäch ra laø thöôïng thanh, vaàn nhöùt ñoâng gắng baèng vaàntam giang. Cöù theá ñoåi ñi, ñoåi laïi. Chuùng ta xem thân quen thì hieåu ngay lập tức yù trong thö ñònhnoùi gì, coøn ngöôøi ngoaøi coi vaøo thì muø tòt khoâng theå naøo hieåu ñöôïc. A Bích thaáy Vöông Ngoïc Yeán nghe ñeán caâu "ngöôøi ngoaøi" neùt maët coù veû hôikeùm vui, naøng voäi chöõa: -Vöông coâ nöông ñaây khoâng phaûi laø ngöôøi ngoaøi, neáu coâ nöông caàn bieát, ñeåchuùng toâi xin giaûng qua, coâ nöông seõ hieåu ngay. Vöông Ngoïc Yeán voán tính chaân thaät, nghe A Bích noùi muoán giaûng mang đến mìnhhieåu, neùt maët laïi vui töôi ngay. A Chaâu noùi tieáp: -Tam ca, nhò ca vaø nhöùt taåu tröôùc ni vaãn töï phuï laém, duø gaëp phaûi cöôøng ñòchñeán maáy chaêng nöõa cuõng khoâng bao giôø vieát thö caàu vieän binh. Vaäy maø laàn naøy laïicaàn chuùng ta ñem toaøn boä ñi, toâi e raèng ñoái phöông chaéc chaén laø lôïi haïi laém ñaáy. Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Tính khí Nhò ca thì coá nhieân laø töï phuï roài! song theo yù ta, laàn naøy anh aáy phaûicaàn vieän binh khoâng phaûi vì chưng anh aáy, maø laø bởi vì Moä Dung hieàn ñeä ñaáy. Vöông Ngoïc Yeán nghe nhaéc ñeán Moä Dung coâng töû ,voäi vaøng hoûi: -Theá naøo? Laøm sao laïi vày chaøng? Bao Tam tieân sinh ñaùp: -Voõ coâng cuûa nhò ca tuy chöa coù theå baûo laø ñeä nhaát thieân haï ñöôïc tuy nhiên hoaëc giaûgaëp phaûi ñoái thuû lôïi haïi ñòch khoâng laïi, maø muoán chaïy thoaùt thaân, thì toâi coi hieännay chöa coù baäc cao nhaân naøo ñuû söùc giöõ nhò ca laïi ñöôïc. Nhị vôï choàn g nhò ca saùtcaùnh nhau vuøng vaãy giang hoà thì khoâng coøn phaûi sôï ai nöõa. Laàn naøy phaûi caàu vieän,taát laø vì nghó ñeán Moä Dung hieàn ñeä neân môùi duøng ñeán keá saùch vaïn toaøn ñoù. Ngoïc Yeán laïi hoûi tieáp: -Baûy moân phaûi ôû Kyù, Döï, Taán, Loã laø nhöõng moân phaùi naøo nhæ? 9Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung Ngoïc Yeán ñaõ thuoäc loøng löïc löôïng voõ coâng cuûa caùc moân phaùi. Naøng muoán bieátroõ teân baåy phaùi ñoù laø nhöõng phaùi naøo ñeå naøng hieåu caën keõ veà löïc löôïng ñoái phöông.Bao Tam tieân sinh coi laïi laù thö, ñaùp: -Trong thö nhò ca khoâng noùi tôùi, toâi chaéc laø chính nhò ca cuõng khoâng bieát neânkhoâng vieát töôøng taän. Bình Nhöït nhò ca laøm vieäc gì cuõng chu ñaùo kyõ caøng laém. Thoát nhieân Bao Tam tieân sinh cù sang baûo Ñoaøn Döï: -uûa! coøn gaõ hoï Ñoaøn naøy! Môøi caäu tuyø tieän ñi thoâi chöù! Ñaây chuùng toâi baøn vieäcrieâng, khoâng muoán caäu tham döï vaøo. Vaø chuùng toâi coù tyû voõ vôùi ngöôøi ta cuõng baátcaàn caäu ñöùng coi ñeå voã tay. Ñoaøn Döï ñöùng beân nghe boïn hoï baøn veà vieäc tieáp öùng cho Moä Dung ñaõ caûm thaáyböïc mình roài. Baây giôø Bao Tam tieân sinh laïi coâng nhieân truïc khaùch, chaøng thaáyraèng coù löu laïi trong tòch xaù naøy cuõng voâ vò laém, tuy chaøng vaãn quyeán luyeán NgoïcYeán khoâng muoán rôøi xa. Tuy vậy khoâng theå maët daøy maø naùn laïi ñöôïc nöõa neân chaøngcaû quyeát ñöùng phaét daäy, noùi: -Vöông coâ nöông vaø A Chaâu, A Bích nhì vò coâ nöông! Taïi haï xin caùo bieät vaø heïnsau naøy coù ngaøy taùi ngoä. Vöông Ngoïc Yeán ñaùp: -Nöûa ñeâm khuya khoaét anh ñi ñaâu baây giôø? Ñöôøng thuyû ñaïo trong Thaùi hoà anhlaïi khoâng thuoäc, đưa ra baèng haõy nghæ laïi ñaây ñeâm nay, saùng mai haõy ñi cuõng chöamuoän. Ñoaøn Döï nghe gioïng noùi xaõ giao, khoâng coù veû chaân tình, hieån nhieân laø taâm hoànnaøng ñaõ ñeå heát vaøo Moä Dung coâng töû roài. Chaøng nhìn suoát taän taâm khaûm naøng,caøng caûm thaáy buoàn phieàn. Laø moät vò theá töû vào hoaøng toäc, chaøng töø nhoû ñaõ ñöôïcnuoâng chieàu. Töø ngaøy laën loäi giang hoà tôùi nay, ñaõ traûi qua nhieàu phen nguy hieåm,ñau ñôùn nhöng chöa trườn ai ñoái ñaõi vôùi bản thân moät caùch ô hôø laïnh nhaït nhö theá. Chaøngtaám töùc traû lôøi: -Hoâm nay ñi tốt ngaøy mai ñi cuõng theá thoâi. Toâi xin caùo töø. A Chaâu noùi tieáp: -Ñaõ theá thì ñeå toâi phaùi ngöôøi ñöa coâng töû ra Thaùi hoà. Ñoaøn Döï thaáy A Chaâu cuõng khoâng coù coá yù löu khaùch, loøng caøng nghêu ngaùn.Chaøng than thaàm: "Moä Dung coâng töû tê coù caùi gì ñaëc saéc maø ai ai cuõng coi haénnhö chim phöôïng hoaøng treân trôøi vaäy. Vöøa ñöôïc tin haén, ngöôøi naøo cuõng chæ muoántöùc khaéc ñi töông hoäi vôùi haén ngay". Ñoaøn Döï thaáy theá caøng khoâng thieát gì nöõa.Chaøng noùi: -Cuõng khoâng caàn phaûi theá, coâ nöông chæ đến toâi möôïn moät con thuyeàn moät maùicheøo, töï toâi leânh ñeânh treân maët hoà laø ñöôïc roài. A Bích traàm ngaâm moät laùt roài noùi: 10Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dung -Coâng töû khoâng hieåu roõ ñöôøng thuyû ñaïo trong Thaùi hoà, toâi e raèng khoù loøng tìmñöôïc loái ra. Ñoaøn Döï ñaùp: -Caùc coâ ñaõ ñöôïc tin Moä Dung coâng töû, caàn phaûi caáp toác baøn ñònh vieäc tieáp vieän.Coøn toâi chaúng coù öôùc heïn gì vôùi baåy phaùi ôû Kyù, Taán, Loã, Döï, laïi khoâng phaûi anhem hôi höôùng gì vôùi caùc coâ thì caàn đưa ra phaûi quan hoaøi mang lại meät? Döùt lôøi, chaøng böôùc ra khoûi saûnh ñöôøng ngay. A Chaâu, A Bích cuøng ñöùng leântieãn chaân. A Bích noùi: -Ñoaøn coâng töû, sau naøy gaëp coâng töû chuùng toâi, bieát ñaâu hai ngöôøi laïi chaúng trôûthaønh baïn höõu. Ñoaøn Döï cöôøi laït, ñaùp: -Ñieàu ñoù toâi chaéc khoâng daùm vôùi cao ñaâu. A Bích thaáy gioïng noùi Ñoaøn Döï ñaày veû böïc boäi, trong loøng laáy laøm kyø laï, naønghoûi: -Ñoaøn coâng töû! Sao coâng töû döôøng nhö coù veû khoâng vui? tuyệt laø bởi chuùng toâi tieápñaõi coù ñieàu thaát thoá chaêng? A Chaâu cuõng noùi xen vaøo: -Anh Bao Tam chuùng toâi tính khí voán ngang ngaïnh nhö vaäy, xin Ñoaøn coâng töûñöøng ñeå yù. Toâi vaø chò A Bích xin loãi coâng töû. Noùi ngừng cöôøi hì hì chaép tay vaùi. A Bích cuõng vaùi theo. Ñoaøn Döï ñaùp leã roài xoayngöôøi ñi lieàn. Raûo böôùc tôùi beân hoà, nhaûy thoùt xuoáng thuyeàn cheøo ra giöõa hoà. Chaøngcaûm thaáy vào loøng uaát öùc khoù chòu, maø ruùt laïi vày nguyeân nhaân naøo cuõng chaúng noùiroõ ra ñöôïc. Chæ bieát raèng neáu bản thân coøn ôû naùn laïi treân bôø luùc nöõa thì ñeán phaùt khuøngmaát, maø thaäm chí coù theå phaùt khoùc ñöôïc. Ñoaøn Döï xuoáng thuyeàn roài coøn nghe vaêngvaúng tieáng A Bích noùi: -Naøy chò A Chaâu! Nhöõng quaàn aùo loùt bản thân cuûa coâng töû khoâng hieåu ñaõ ñuû duøngchöa? Ñeâm hoâm nay nhị chuùng ta moãi ngöôøi may moät boä ñöa ñi cho coâng töû, chòtính coù phaûi khoâng? A Chaâu ñaùp: -Phaûi laém, phaûi laém! Ngöôi nghó raát chu ñaùo. Ñoaøn Döï ñaõ töøng bò phaûi Voâ löôïng kieám vaø Bang Thaàn Noâng laøm nhuïc, trườn NamHaûi Ngaïc Thaàn haønh haï, bò thaùi töû Dieân Khaùnh caàm tuø, vaø vào luùc ñeå mang đến Cöu MaTrí loâi töø Vaân phái mạnh thaúng tuoát ñeán Coâ Toâ, ñaéng cay muoân daëm, chòu ñöïng bieát baonhieâu laø söï gian nan khoå sôû, tuy vậy chöa coù laàn naøo buoàn nhö baây giôø. Thöïc ra, trongluùc ôû Thính höông tònh xaù tuyeät khoâng coù ai laøm mang lại chaøng khoù chòu laém. Bao Tam tieân sinh tuy truïc khaùch nhöng cuõng coøn coù chuùt neå nang, khoâng ñeánnoãi quaù teä haïi nhö theá ñoái vôùi Chöû Baûo Coân, naøo bò gaõy caùnh tay, naøo naùt baû vai, 11Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung Luïc Maïch Thaàn Kieám Nguyeân taùc: Kim Dungcuõng khoâng nhuïc nhaõ nhö ñoái vôùi Dieâu Baù Ñöông trườn quaúng laên ra khoûi cöûa. VöôngNgoïc Yeán coøn löu chaøng ôû laïi moät ñeâm, A Chaâu, A Bích cuõng aân caàn ñi tieãn chaân.Song khoâng hieåu sao vào loøng chaøng vaãn coù caùi uaát keát noùi khoâng ra ñöôïc. Phaûichaêng ngöôøi chaøng ra ñi maø loøng ta coøn vöôùng vít. -------------------------oOo------------------------- 12Typed by Traàn Leâ Tuaán http://hello.to/kimdung